BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ NÚÑEZ, A. (1987): Los petroglifos de Fentáns (Cotobade-Pontevedra). Pontevedra Arqueológica II. Publicación del grupo de arqueología “Alfredo García Alén” 1985-86.

BARROS JUSTO, R. (1997): Muíños de río nas terras de Pontevedra. Servicio de Publicación da Deputación de Pontevedra, Pontevedra.

CALLE GARCÍA, J.L. (1988): Ricardo Portela. Dúas palabras verbo da gaita galega. Deputación de Pontevedra.

CASAL GARCÍA, R., CONCHEIRO COELLO, A, REBOREDA, A. (2010): “O pendente de ouro da Cruz do Castro de Carballedo (Cotobade, Pontevedra) e o seu contexto arqueológico”, Gallaecia, 29, pp. 145-150.

CONCHEIRO COELLO, A. (2009): “Control arqueolóxico dos traballos de reparación de danos de incendios forestais no patrimonio cultural do monte veciñal en man común de Carballedo, Cotobade (Pontevedra)”, Actuacións arqueológicas. 2007, Xunta de Galicia. pp. 216-217

CONCHEIRO COELLO, A.; MONTERO GONZÁLEZ, O. (2004): “Un modelo de posta en valor do patrimonio cultural a escala local: o Concello de Cotobade (Pontevedra)”, Análise Empresarial, 34, pp. 63-68.

CONCHEIRO COELLO, A.; MONTERO GONZÁLEZ, O. (2006): “Os gravados rupestres da parroquia de San Miguel de Carballedo (Cotobade)”, A Peneira (1ª quincena – xullo 2006).

CONCHEIRO COELLO, A. e MONTERO GONZÁLEZ, O. (2009): “A Cruz do Castro de Carballedo e a valorización do seu patrimonio cultural”, Análise empresarial, 39. pp. 93-97

FONTENLA FERNANDEZ, S (2012): “A ponte do Retorto”, Cedofeita, 16, pp. 53-59.

FORTES POUSA, G. (2007): “Caroi: unha freguesía fronteiriza”, en RAPOSEIRAS CORREA, J. (coord.) A procura da nosa identidade. Terra de Montes, pp. 201-204.

FORTES, X., FORTES, G. (2008): Caroianos. Unha viaxe pola nosa historia rural. Xunta de Galicia.

FRAGUAS FRAGUAS, A. (1930): “O Entroido nas Terras do Sur de Cotobade”, Nós, XII, nº 77, pp. 84-94.

FRAGUAS FRAGUAS, A. (1943-1944): “Juegos infantiles de Loureiro de Cotovade”, Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense, XIV, pp. 95-102.

FRAGUAS FRAGUAS, A. (1946): “Máscaras y sermones de Carnaval en Cotobad”, Revista de dialectología y tradiciones populares, 2, pp. 435-457.

FRAGUAS FRAGUAS, A. (1946): “El lobo en las tierras de Cotovad”, Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense, XV (III), pp. 129-137.

FRAGUAS FRAGUAS, A. (1959-1960): “Apuntes sobre la iglesia de Santiago de Loureiro”, Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense, XX (I), pp. 345-359.

FRAGUAS FRAGUAS, A. (1955): “Petróglifos del monte Pedreira, en Carballedo (Pontevedra)”. Actas del III Congreso Nacional de Arqueología. Zaragoza.

FRAGUAS FRAGUAS, A. (1975): “Castelao en Cotobade”, Boletín de la Real Academia Gallega, XXXII, pp. 54-59.

FRAGUAS FRAGUAS, A. (1979): “Unha sociedade agraria: a Sociedade de Agricultores de Santiago de Loureiro”, Revista Galega de Estudios Agrarios, I, pp. 211-217.

FRAGUAS FRAGUAS, A. (1983): “A "Pena Cadeira" e duas pedras máis”, Brigantium, IV, pp. 221-226.

FRAGUAS FRAGUAS, A. (1985): Aportacións ó cancioneiro de Cotobade, Fundación Otero Pedrayo, Trasalba.

FRAGUAS FRAGUAS, A. (1987): “El culto a las ánimas en Loureiro de Cotobade”, Gallaecia, 9-10, pp. 271-278.

FRAGUAS FRAGUAS, A. (1995): “O muiño nas terras do sul de Cotobade”, I Jornadas Nacionales sobre Molinología, pp. 13-17.

FRAGUAS FRAGUAS, A. (1996): “Insuela, un lugar antigo e os nomes da parroquia”, en RODRIGUEZ CASAL, A. (coord.), Humanitas: estudios en homenaxe ó Prof. Dr. Carlos Alonso del Real, vol. I, pp. 457-460

FRAGUAS FRAGUAS, A. (1998): Cantigueiro de Cotobade. Ediciós do Castro.

FRAGUAS FRAGUAS, A. (1999): “O lugar e a a casa onde nacín”, Grial, 144, pp. 621-629.

GARCÍA PATIÑO, M., JAR RAMOS, A. (1998): Cruceiros e petos do concello de Cotobade, de Publicación da Deputación de Pontevedra.

GARCÍA ALÉN , A. Y PEÑA SANTOS, A. DE LA (1980): Grabados rupestres de la provincia de Pontevedra, A Coruña, Fundación P. Barrié de la Maza.

PARCERO OUBIÑA, C. (2002): La construcción del paisaje social en la Edad del Hierro del noroeste Ibérico. Ortegalia 01. Monografías de Arqueología, Historia y Patrimonio. Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento (CSIC-Xunta de Galicia).

PORTELA PAZOS, S. (1913): O cañón de Pau. Santiago, El Eco de Santiago.

REBOREDO TAJES, M. (1995): Aproximación aos castros dos concellos de Cotobade, A Lama e Pontecaldelas (Pontevedra) dende un punto de vista espacial. Traballo de investigación do 3º ciclo. Facultade de Xeografía e Historia. Universidade de Santiago de Compostela. Inédito.

REBOREDO TAJES, M. (2008): A cultura castrexa nos vales dos ríos Lérez-Almofrei e Verdugo-Oitavén. Tese doutoral. Santiago de Compostela: Universidade. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico.

REBOREDO TAJES, M. (2010): “A cultura castrexa na bacía do Lérez-Almofrei”, Gallaecia, 29, pp. 125-136.

RODRÍGUEZ VIDAL, M. (2009): Lembranzas cotobadesas.

SANTOS ESTÉVEZ. M. (1998): “Catalogación dos xacementos arqueolóxicos do concello de Cotobade (Pontevedra)”, Gallaecia, 17, pp. 223-243.

SEOANE-VEIGA, Y. (2011): “Avaliación do patrimonio cultural nas áreas afectadas polos incendios forestais do ano 2006: Campo Lameiro e Cotobade”, Cadernos de Arqueoloxía e Patrimonio, 29.